ورزش همگانی

شرح وظایف

 1. نظارت بر  اجرای ورزشهاي همگاني و عملكرد انجمن های فوق برنامه دانشجویی 

 2. برگزاري جشنواره و مسابقات ورزشي به مناسبتهاي مختلفت

 3. توسعه ورزش همگاني 

 4. تامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری رویدادهای همگانی

 5. نیاز سنجی رشته های ورزشی مرتبط با ورزرشهایی که در قالب ورزشهای همگانی قراردارد

 6. پشتیبانی و تدارکات اردوهای ورزشی دانشجویی در قالب کاروان نشاط و سلامت

 7. برگزاری زنگ سلامت

 8. برنامه ریزی، برگزاری و نظارت  بر مسابقات جشنواره ورزش های همگانی و بومی – محلی 

 9. تشکیل و نظارت بر تمرین تیم‌های ورزش همگانی

 10. پیگیری در تأمین تجهیزات  ورزشی مورد نیاز رشته های همگانی

 11. هماهنگی مربوط به مربیان تیم های ورزش همگانی

 12. برنامه ریزی کلاسهای مختلف فوق برنامة 

 13. تشکیل انجمن های ورزش همگانی