ورزش قهرمانی

شرح وظایف

  1. سازماندهی کلاسهای فوق برنامه دانشجویی

  2. سازماندهی و نظارت برعملکرد مربیان حق التعلیم رشته های ورزشی دانشگاه

  3. کارشناسی خرید تجهیزات مورد نیاز اعزامها به مسابقات و کلاسهای فوق برنامه

  4. تدوین برنامه مسابقات ورزشی  دانشجویان و کارکنان دانشگاه  براساس برنامه تنظیمی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  5. تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فدراسیون های ورزشی 

  6. اعزام تیم‌های ورزشی برای شرکت در مسابقات منطقه ای ، کشوری و المپیادها  

  7. برنامه ریزی، برگزاری و نظارت  بر مسابقات درون دانشگاهی و خوابگاههای دانشجویی

  8. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز میزبانی مسابقات

  9. امور مربوط به اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات

  10. تشکیل انجمن های ورزش قهرمانی