شورای انضباطی دانشجویان

 

مقدمه

•شورای انضباطی، نهادی ویژه در مجموعه دانشگاه است که هدف اصلی از تشکیل آن پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان می باشد. نقش مهم این شورا کمک به سالم نگه داشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران است.

•شیوه نامه اجرائی آئین نامه شورای انضباطی دانشجویان که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد بر توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات احتمالی دانشجویان و رعایت تقوی در امر قضاوت و تصمیم گیری تاکید کرده است. همچنین موضوع ایجاد و حفظ جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسشهای آنان و اتخاذ شیوه های تربیتی و تذکرآمیز در کنار صدور احکام مناسب و موثر، مورد سفارش قرار گرفته است.

شورای انضباطی یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه می باشد که مسئولیت نظارت و رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به عهده دارد. این شورا دارای دو بخش بدوی و تجدیدنظر می باشد.

در ذیل به اختصار جایگاه شورای انضباطی را در دانشگاه شرح می دهیم:

 

اهداف شورای انضباطی

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأًمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجوئی و مقابله با بی نظمی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران از مهمترین اهداف شورای انضباطی محسوب می شود.

بدیهی است شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجوئی و رعایت تقوی در رسیدگی به امور آنان و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر شورای انضباطی تلقی می شود.

وظایف شورای انضباطی

شورای انضباطی بعنوان نهادی که بتواند نقش مدیریتی خاص در جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی در محیط دانشگاه ایجاد نماید و همچنین فضایی سالم و به دور از هرگونه تشنج و بی نظمی در دانشگاه برقرارسازد, می باشد.

حدود اختیارات و وظایف شورای های انضباطی دانشگاه

الف) رسیدگی به تخلفات دانشجویان اعم از عمومی ، آموزشی و اداری ، سیاسی و اخلاقی

ب) پاسخ به استعلامهایی که از هسته های گزینش دانشجو، حراست ها، استخدام و غیره می شود.

تشکیلات، حدود و وظایف شورای انضباطی

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصیل و هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد، خودداری کند. هرگاه دانشجویی در مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (از قبیل سفرهای علمی، محل های کارآموزی، خوابگاه و . . .) مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه جهت انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضائی و انتظامی شورای انضباطی دانشگاه باشد. رسیدگی به تخلفات دانشجویان بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب شورای انقلاب فرهنگی کشور و شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه مذکور می باشد.