اداره خوابگاه ها

مدیریت امور خوابگاهها با رسالت تأمین اسکان دانشجویان و با توجه به اینکه خوابگاه محل استراحت، مطالعه، تفریح و ...  و در حالت کلی محل زندگی دانشجویان است و نظر به اینکه ساعات زیادی از اوقات دانشجویان در آنجا سپری می گردد لذا کارکنان مدیریت امور خوابگاهها صادقانه می کوشند که فضای خوابگاهی محیطی امن، آرام و مناسب جهت زندگی دانشجویان عزیز باشد تا به نوبه  خود سهمی هر چند اندک در پیشبرد علم و دانش این مرزو بوم داشته باشند.