اداره امور رفاهی و تغذیه

 

اداره تغذیه دانشکده علوم پزشکی اسفراین  با هدف اصلي تامین غذای دانشجویان و نظارت مستمرعلمی و عملي بر کیفیت و کمیت آن فعالیت می نماید.

با توجه به واگذاری  کلیه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان به پیمانکاربرنده مناقصه سالانه ، نظارت بر تمامی مراحل از جمله تهیه مواد اولیه  ،نگهداری ، آماده سازی ،  طبخ و توزیع غذا به عهده کارشناسان اداره تغذیه می باشد.